Velkommen

Årets gang 2024


1. lørdag i Februar

Arbejdsdag


1. lørdag i Marts

Arbejdsdag


12. Maj 19.00

Tur på baunen


1. lørdag i Juni

Arbejdsdag


27. Juli kl. 14.00

Generalforsamling


12. August kl. 19.00

Tur på baunen


1. lørdag i Oktober

Arbejdsdag


Alle er velkommen


Hunde skal føres i snor

--------------


Vittrup Baun på facebookVittrup Baun set fra højden

I marts 2021 optog KsDroneTech en dronefilm på Baunen.

En virkelig god film, som viser store dele af baunen.

Og med et forsmag på udsigten fra udsigtstårnet.


Dronefilmen kan ses her  (åbner nyt vindue)


7. maj 2024

Der er tur på Vittrup Baun 12. Maj kl. 19.

En tur på Baunen med historier undervejs.

Medbragt kaffe nydes efter rundturen.

Alle er velkomne
Arrangeret af Vittrup Baun
Kontaktperson: Aksel Storm – tlf 23 98 23 89

14. januar 2024

Kommende arbejdsdage

Vi har arbejdsdage 3. februar

og 2. marts.

Alle er velkomne

og der er nok til alle.


6. juli 2023

Vilde bier på baunen

For 3. år har vi fået besøg af Pragtbuksebier på vor sandede tilkørselsvej.

Pragtbuksebien er ganske fredelig og sjov at betragte på nær hold.

5. juli 2023

Tårnstøttesøjlen er fjernet

Tårnstøttesøjlen som blev rejst i december 2020 for at vise forløbet i indsamlingen.

Søjlens angivelser er for øjeblikket ikke retvisende, da vi skal igang med en ny indsamling. Mange af tidligere tilsagn om støtte til projektet er tidsbegrænsede, og bortfaldet.

I foråret 2018 var landzonetilladelse og tilsagn om byggetilladelse på plads efter det daværende bygningsreglement.

I juni 2021 var vi stort set fuldt finansieret, men med overgangen til et nyt bygningsreglement, var der stor ventetid på at få byggetilladelse.

Takket være den store lokalindsamling har vi kunnet fortsætte med projekteringen. For tiden er en ny landzonetilladelse i høring.

Herefter kan vi søge byggetilladelse.

Med landzonetilladelse og byggetilladelse på plads kan vi igen begynde at samle midler til projektet.


Så kommer der en ny tårnstøttesøjle!


20. maj 2023

Tørsten er nu sprunget ud på baunen

26. april 2023

Nyt udsigttårn på Vittrup Baun

Vi har i gennem længere tid arbejdet på at få et nyt udsigtstårn op at stå.

Det bliver et ståltårn med 2 plateauer, øverste plateau i 12m højde.


Landzonetilladelsen fra 2018 udløb fornylig, og vi søger et nyt, sammen med byggetilladelsen.

Herefter genoptager vi succeen med at søge midler til projektet.


26. april 2023

Hedepleje på Vittrup Baun

Vittrup Baun er også historien om hvordan opdyrket jord blev taget ud af drift, modsat datidens opdyrkning af heder.


Vi har i mange år lavet naturpleje på baunen for at bevare tilstanden.

Lyngheden udgør ca. 3/4 af baunens areal, og er underlagt naturbeskyttelseslovens §3, som tilsigter at tilstanden bevares.

Før foreningens start var arealet opdyrket, bl.a. med rug.

Efter foreningens start stopper dyrkningen af den nu beskyttede del af baunen og med jordens ringe næringsindhold gav det gode forhold dværgbuskene som karakteriserer lyngheden.

I de første år efter foreningens start, blev lyngheden brugt til bl.a. dyrefoder, og en lille del af baunen blev let merglet, - tanken var at der skulle dyrkes grøntsager og plantes frugttræer til byens unge.

Grøntsager og frugttræer blev det nok ikke til, men merglingen gav gode forhold for græsarten blåtop, som siden har dækket arealet.


Alt er i forandring, også lyngheden, som uden pleje vil springe i krat og skov.

Forandringen sker også i tilførslen af næringsstoffer gennem luften, - som i  slutningen af sidste århundrede toppede. Tilførslen er fortsat af en størrelse som udfordrer lyngheden, som fremmer tilvæksten af træer og græsser.

Erfaringer med hedepleje viser at afgræsning med dyr, på sigt netop fremmer græsvæksten, da det ikke reducerer næringsindholdet i tilstrækkelig grad i forhold til næringsstofstilførslen.


Hedeplejen på baunen har gennem årene bestået i at fjerne opvækst, som er uønsket på heden.

I de sidste 3-4 år har vi oplevet en voldsom tilvækst af tørst på baunen, som udkonkurrerer de andre hedeplanter.

Tørst (Frangula alnus) er en nøjsom busk, som kan bliver flere meter høj.

Tørst er vært for citronsommerfuglen, og hjemhørende på hedearealer.

Den har været på baunen i årtier, dog kun som enkeltstående planter, med en enkelt stamme.

Tørst har en evne til at danne stød- og rodskud når den skæres af, hvorved

der kan ske en voldsom spredning.

Dette kender man fra nordamerika, hvor den blev indført for over 100 år siden og overtager store naturområder.

Herhjemme er der kun få steder, hvor man har bemærket den voldsomme spredning på heder og overdrev.

Som led i vor hedepleje, har vi sidste år lavet et forsøg med optrækning af tørst, for at bevare bl.a. hedelyngen.

Forsøget ser lovende ud, og i de blottede sandflader er der allerede flyttet jordboende insekter ind.


I forbindelse med et besøg af kommunens biolog angående deponering af vejmateriale i lyngarealet, fik vi oplyst at al jordbehandling på §3 arealet kræver dispensation.

Det medfører at vi ikke kan begrænse tilvæksten af tørst.

Herefter har vi i slutningen af sidste år udarbejdet en plejeplan for hedearealerne. I plejeplanen indgår også en beskrivelse af tidligere indsatser  med hedepleje og virkningen heraf.

Plejeplanen er ikke godtaget af Vejen kommune, og derfor har vi søgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til hedepleje med udgangspunkt i plejeplanen og erfaringerne fra tidligere indsatser.

Herudover har vi haft hjælp fra faglige kapaciteter, bl.a. en gennemgang af Hans Jørgen Degn, som har arbejdet med heder i mange år og skrevet bogen "Heden".


Vi håber at få en afgørelse på ansøgningen, så vi kan fortsætte med at bevare heden på Vittrup Baun.

Vi vil hellere lave naturpleje nu, i stedet for lave naturgenopretning senere.


23. januar 2022

Nyt fra Vittrup Baun

4.Januar 2022 fik vi dispensation for naturbeskyttelseslovens §3, og landzonetilladelse til at opføre et 7,5m2 multtoilet i bevoksningen nord for tårnområdet, som vi ansøgte om 29. juli 2021.

Det glæder vi os over.

I december 2020 fik vi 67.537,- fra Vejen kommune som 25% medfinansiering på projektet. Det udløstes af LAG tilsagnet, dog kun på den ordinære del af tilsagnet.

LAG tilsagnet var delt op i den ordinære pulje på 327.662,- og BUGO puljen på 328.750,-.

Samtidig fik vi at vide at der var god mulighed for mellemfinansiering på projektet.

Jeg havde ikke bemærket at kommunens mellemfinansiering til projektet maksimalt var på LAG tilsagnets andel. Det er en ret vigtig detalje og træls at overse.

Her sidst i januar har vi fået udmelding fra Vejen kommune om at vi som udgangspunkt kan få mellemfinansiering på LAG tilsagnet, hvilket nok bliver i nærheden af halvdelen af budgettet.

Vi skal så selv ud og låne til resten, dog har vi med hjælp fra Lokalindsamlingen og kommunens medfinansiering en del på kontoen allerede nu. Det er et lån som overstiger baunens økonomiske værdi.

Det er ikke Vittrup Bauns formål at tjene penge, og vort driftsbudget er også meget lav.

Men i tilfælde af vort tårnprojekt havde det gjort processen nemmere og hurtigere.

Fra vi startede i 2013 gik der indtil 2016, inden vi fandt en virksomhed, der ville hjælpe os med tegning uden forudbetaling.

I 2016 fik vi fra Vejen kommunes landdistriktsudvalg tilskud gennem Lindknud Lokalråd til ingeniør beregninger på disse tegninger.

I april 2018 fik vi langt om længe landzonetilladelse og tilsagn om byggetilladelse.

Med tilladelserne kunne vi for alvor søge fonde om midler til projektet.

Byggetilladelsen var givet efter bygningsreglementet BR15, som udløb i 2018. Med det nye bygningsreglement BR18, kom nye krav hvoraf enkelte blev fortalt os ved tilsagnet i april 2018.

Vi havde valget mellem en byggetilladelse og et tilsagn om byggetilladelse, men da vi ikke havde nær den tilstrækkelige finansiering på plads, var et tilsagn bedre end en byggetilladelse som kunne udløbe.

I 2019 kom der gang i finansieringen, i 2020 kom tilsagnet fra LAG med tilbud om madpakkehus og multtoilet udover tårnet.

I april 2021 genansøgte vi byggetilladelsen, i juni får vi hul igennem til forvaltningen, med besked om at landzonetilladelsen som udløb i april 2021, nu var ændret til april 2022.

I juni 2021, var finansieringen egentlig på plads med sikkerhedsstillelsen fra Lindknud Lokalråd, - dog var stålpriserne på himmelflugt, og tårnet ville stige ca. 100.000,- i pris. At prisen på tårnet stiger gør at tilsagnet fra LAG bortfalder, dog har vi mundtlig fået opbakning til at gå videre også med et højere budget.

I juni 2021 sætter vi gang i ingeniørarbejdet til byggetilladelsen, hvor man nu vurderer at det drejer sig om en klasse 3 konstruktion i stedet for klasse 2. Det medfører en voldsom ekstraudgift på mindst 150.000,- hos en certificeret statiker, og en forsinkelse på et halvt år. Siden er prisen steget yderligere.

Juni 2021 beder om et nyt tilbud på tårnet, men p.g.a. den ændrede klassificering, må virksomhederne ikke komme med tilbud inden vurderingen hos den certificerede statiker er på plads. I realiteten skal vi have byggetilladelse på plads, for ikke at have for stor risiko for ekstra udgifter på projektet.

I sommeren 2021 beder vi om en dispensation til en terrænregulering, hvormed vi kan bibeholde en klasse 2 konstruktion, og fortsætte uden ekstraudgift og forsinkelse.

Nu går vi efter en løsning med 12m op til øverste plateau i stedet for 14m.

Vi skal have opbakning fra fonde til projektændringen inden vi går videre, ligesom spørgsmålet om mellemfinansieringen skal afklares.

Dette var en kortfattet og forenklet tidslinie i projektet, og måske svar på mange spørgsmål om hvordan det går med projektet, og hvorfor det tager så lang tid.

7. november 2021

Nykredits fond


Nykredits fonds tilsagn om støtte på 150.000 kr til vort tårnprojekt er udløbet, men vi har fået udsættelse til november 2022, hvilket vi er meget taknemlige for.

18. juli 2021

Vejen kommunes højst beliggende bi-vej:

En flok jordbier har slået sig ned nærmest toppen på Vittrup Baun.

Det er ligner Pragtbuksebier, men det må kendere afgøre. Hunnerne har flotte gule bukser på.

Edel og Sigurd Frølund Thomsens mindefond 18. marts 2021


Vittrup Baun har fået tildelt 4000 kr fra fonden.

Vi har tidligere fået midler fra fonden i 2012, som bl.a. er gået vor store bord/bænke sæt.

Mange tak for støtten!

Nykredits fond 15 marts 2021:


Tilbage i 2019 søgte vi flere fonde om støtte; een af fondene var Nykredits fond.


Da vi ikke havde hørt fra fonden, opdaterede vi fonden om udviklingen i vort projekt i starten af marts måned, for måske var vi stadig med blandt kommende projekter der kunne tilkomme støtte.

Stor var overraskelsen, da det viste sig at i vi allerede i november 2019, var tilkendt støtte på 150.000 kr, - og med løbetid på 2 år.

Et eller andet sted har budskabet gemt sig.

Vi er meget taknemlige for tildelingen af støtten. Så mange tak for det!


Dermed er finansiering nået op over een million kroner. Så det nærmer sig.

NORLYS Vækstpulje 16 dec. 2020:


"Udsigtstårn på Vittrup Baun"

Norlys Vækstpulje har meddelt at de støtter projektet med 150.000 kr.

Tak for det, Norlys.

Vi er meget glade for støtten til det nye udsigtstårn på Vittrup Baun.


Sydenergi Vækstpulje har for et par år siden støttet projektet med tilsvarende beløb, som bortfaldt, da vi ikke lykkedes med finansieringen på det tidspunkt.


Mon ikke også det nye udsigtstårn bliver ideelt til at se nordlys fremover, da udsigten er enestående, og langt fra lysende byer.


Yderligere information fås ved henvendelse til Aksel Storm, tlf. 23 98 23 89."

Der er rejst en tårnstøttesøjle på Vittrup Baun 14 dec. 2020:


På resterne af det gamle udsigtstårn er nu rejst en Tårnstøttesøjle, som viser fremgangen med indsamling af midler til det nye udsigtstårn. Søjlen fyldes i takt med de indkomne midler.


Det nye tårn er indtil nu støttet af:

Edel og Sigurd Frølund Thomsen,

Lokalpuljen via Lindknud Lokalråd,

Vejen Billund LAG


Vi har for nylig startet en lokal indsamling op, som der også er godt gang i.


Opstarten af indsamlingen har været forsinket p.g.a. godkendelse i "indsamlingsnævnet" og en nødvendig sparekasseskifte.


Læg turen forbi Vittrup Baun og følg udviklingen.

Det gamle udsigtstårn er nu nedtaget og bortskaffet på behørig vis 7 dec. 2020:


Tilbage fra det gamle udsigtstårn står nu fundamenterne, som vil bruges til infostandere.

Dermed har vi gjort plads til det nye udsigtstårn, som placeres samme sted.

Det gamle tårn bestod af 2,4 ton træ og 150 kg. metal.

Det nye tårn kommer nok til at veje mellem 15 og 20 ton.


Yderligere information fås ved henvendelse til Aksel Storm, tlf. 23 98 23 89."

Vittrup Baun er nulevende naturhistorie, med samfundshistoriske spor.


Vittrup Baun er en privatfredet naturplet på den jydske højderyg, og med sine 101 m over havet det næsthøjeste punkt i "Ribe Amt".

Stenbjerg, der ligger 1 km. nord herfor, er 103 m over havet, og dermed det højeste.

Historie


Baunen har fra gammel tid hørt til den gård i Vittrup, der var Annexgård til Brørup præstegård.

Baunen blev omkring år 1900 udskilt som selvstændig ejendom, efter at have tilhørt gården som har adressen Bækkevej 54.

Baunen skiftede herefter ejer flere gange, p.g.a. jordens ringe beskaffenhed, der ikke kunne ernære en familie.

I 1934 kom ejendommen på tvangsauktion, og blev købt af gdr. Alfred Juhl i Vittrup og sognepræsten, Viggo Hansen, Lindknud, med henblik på at bevare området som naturområde. Købesummen var 400 kr.

Man dannede herefter selskabet Vittrup Baun, der blev financieret af andelsbeviser a 10 kr., som dog kunne afdrages over 5 år.

I dag sælges fortsat andelsbeviser til dækning af udgifterne til vedligeholdelse og fornyelser på Baunen, og koster 100 kr. kontant.


Efter købet af Baunen blev et areal på ca. 3 tdr. ld i den vestre del tilplantet, og derefter delt i parceller og udlejet til private andelshavere.

Senere er en del af det tilstødende lyngareal ligeledes udlejet.

Lejeindtægten fra disse 80 parceller bidrager ligeledes til Baunens vedligehold.

For disse parcellejere er det en hjertesag at bevare et stykke af den oprindelige natur.

Området


Vittrup Baun er en baunehøj

På baunehøjene blussede man baun, f.eks. ved krig eller uroligheder, hvor folk skulle samles.

Der blev tændt bål, som kunne ses vidt omkring, ligesom man også kunne se milevidt til andre baunehøje.


Vittrup baun ligger på et 13 hektar stort område,  hvoraf de 2,6 hektar er skov.

Det resterende areal er mere eller mindre åben lynghede, blandet med spredt bevoksning af selvsåede træer og buske.


Vittrup Baun er åben for besøgende året rundt.

Til gengæld forventer vi at alle hjælper med til at passe på stedet.


Hunde er velkomne på Vittrup Baun, men skal holdes i snor.

Udsigtstårnet


I 1982 rejstes det første udsigtstårn med bistand fra Brørup kommunes beskæftigelsesafdeling. Det anvendte træ var skovet i Baunens beplantning og iøvrigt bekostet af Baunens kasse. Det første tårn kunne ikke modstå vejrliget, og i 1990 fandt man det uforsvarligt at benytte det mere.

Man søgte derfor Ribe Amt om tilskud til et nyt tårn, da Vittrup Baun indgår i stiprojektet, der strækker sig fra Bække til Varde. Amtsrådet bevilgede materialeudgifterne og Brørup kommunes beskæftigelsesafdeling udførte arbejdet. Det nye tårn, der er 7 m høj blev indviet den 5. Maj 1991.

Fra tårnet er der en vid udsigt. Man kan i klart vejr med det blotte øje se Vestkraft i Esbjerg, Ribe Domkirke, Superfoss i Vamdrup og under gunstige forhold den ny Lillebæltsbro. I visse retninger er udsigten efterhånden begrænset af høje skove.

Orienteringstavlerne i tårnet og ved flagstangen er udført og bekostet af Ribe amts landskabsafdeling.

Udsigtstårnet giver en vidtstrakt udsigt over baunen område og store dele af omegnen.

Platformen er hævet 7 meter over terræn, og på en god dag kan man skue fra kyst til kyst.

Vi arbejder på at få et nyt tårn op at stå inden for de næste par år.

Det nye tårn forventes at blive højere end det nuværende for at kompensere for træerne i og omkring baunen.

Vi håber at kunne finansiere et nyt udsigtstårn ved hjælp af bidrag fra fonde, private og virksomheder.

Edel og Sigurd Frølund Thomsens fond har allerede støttet projektet med 5000 kr.

Færdsel i udsigtstårnet er som på resten af Vittrup Bauns område på eget ansvar, men vi holder opsyn og sørger for vedligehold.


I 2016 har vi gennem Lindknud Lokalråd, fået tilskud fra Vejen Kommune til projektering af et nyt udsigtstårn, herunder et infotårn med plads til informationer om tårnbyggeriet.

En stor tak til Lindknud Lokalråd for indsatsen.

Postamentet - målepunkt


Postamentet er opført i 1874, med kote 101, d.v.s. 101m over havet. Geodætisk Institut har tidligere brugt postamentet på Baunen som udgangspunkt for deres opmålinger. De har bl.a. sigtet til: Skamlingsbanken (113m), Rangtang (82m) ved Vester Lindet, Møllehøj (47m) ved Grimstrup, Møllebjerg ved Gadbjerg og flere andre punkter.

Flagstangen


Flagstangen rejstes første gang i 1939, og det første flag blev skænket af fru pastor Hansen i Lindknud.

Det nuværende flag er skænket af Danmarkssamfundet og overrakt den 5. maj 1985.

Der flages hvert år på grundlovsdag, Valdemarsdag og til generalforsamlingen.

Evighedstræet


Vittrup Baun har fået anerkendt evighedstræ nr. 77, af Danmarks Naturfredningsforening i Vejen Kommune.

Træet er herefter fredet for eftertiden, således at det er fredet både stående og liggende.

Fredningen af Vittrup Baun som en naturplet omfatter tillige de enestående træer og buske på lyngheden, så det er naturligt for at os medvirke til fredning af enkelttræer.


Evighedstræ nr. 77 er en godt 80 år gammel sitkagran på 22m højde og en brystmål på 3,5m.

På lyngheden har den nok altid haft plads nok, og ikke klemt som i skove og plantager.

Derfor har den kunnet brede sig med kraftige grene, som med tiden har lagt sig på jorden og slået rod, og dannet nye træer i en rundkreds omkring sig

Den Tyske Besættelse


I September 1942 kom en deling tyske soldater til Baunen; de boede først i telte, senere rejste de nogle barakker og etablerede en lyttepost og støjsender på stedet.

For at sikre anlæggene gravede de en masse løbegrave, opsatte pigtrådsspærringer og udlagde landminer både i lyngen og på kommunevejen, hvorfor en ny vej måtte etableres længere mod vest.

I den østlige del af Baunen kan man stadig se sporene fra dette besøg, disse spor bevares, som minder med historisk værdi.

Vittrup Baun ejes af andelshaverne


Hver andelhaver har et andelsbevis, som giver stemmeret til det årlige generalforsamling.

Et andelsbevis koster et engangsbeløb på 100 kr.


Parceller


En mindre del af området er udlagt i parceller, både skov- og lyngparceller.

En parcel kan lejes såfremt man har et andelsbevis i eget navn.

Tildeling af en ledig parcel foretages af bestyrelsen.

Parcellerne skal bevares som henholdsvis skov- og lyngparceller, og plejen har i praksis været kollektiv.

For hedeparcellerne gælder reglerne i naturbeskyttelseslovens §3.

Vejen kommune er myndighed herfor.

Er der tvivl om plejen kan bestyrelsen kontaktes.

Parcellejen udgør 100 kr. for en 2-årig periode.


Publikum og færdsel


I 1985 blev der opsat to nye bænke med borde på Baunen, som senere er suppleret.

Baunen er privat område, og åbent for et ansvarligt publikum.

Hunde er velkomne ifølge publikum, men skal holdes under kontrol, på hele området.

Vi håber at Vittrup Baun er til glæde for de mange besøgende, som finder vej til Baunen, for at nyde udsigten, naturen, roen og freden.

Til gengæld regner vi med, at publikum vil hjælpe med at holde stedet pænt og i orden, og dermed være med til at bevare den naturplet som en håndfuld idealister for 75 år siden var med til at skaffe os.

Vandresti


Vandrestien er markeret med gul farve og tager under en halv time at gå. Stien leder os gennem et stor del af Baunens natur og historie.

www.vittrupbaun.dk


Hjemmesiden www.vittrupbaun.dk blev introduceret i 2009 og vil fremover give yderligere informationer om Baunen og dens aktiviteter.


Vi kan kontaktes på Email: info@vittrupbaun.dk